Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Чи переслідує Адміністрація співробітників НАУ за членство у незалежній профспілці?

Шановні колеги! Інформуємо Вас про те, що на засіданні Вченої ради Національного авіаційного університету 27.11.2019 р. було прийнято рішення про ліквідацію декількох структурних підрозділів університету, серед яких є відділ маркетингу та технічного розвитку і навчально-виробничий центр "Автоцентр НАУ". Одночасно цим же рішенням в університеті створено нові структурні підрозділи, назва яких ненабагато відрізняється від ліквідованих. Це рішення було введено в дію Наказом ректора № 528/од від 09.12.2019 року. В якості мети ліквідації вищезазначених підрозділів у рішенні Вченої ради Університету визначено: "З метою усунення виявлених порушень, зазначених в акті Рахункової палати за результатами проведеного аудиту ефективності зі встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів, законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень, стану внутрішнього контролю університету, а також задля підвищення ефективності використання державних матеріальних та інших активів."

Переважну більшість працівників ліквідованих підрозділів складають члени первинної профспілкової організації НАУ Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту (ППО НАУ ВППНВАТ). 

Співробітники відділу маркетингу та технічного розвитку звернулись з офіційним листом (вих. №АП/01-вих від 06.12.2019 р.)до голови ППО НАУ ВППНВАТ з приводу їх можливого переслідування з боку Адміністрації університету, як членів незалежної профспілки НАУ, і перешкоджання здійсненню їх прав на об'єднання у профспілки, а також створення Адміністрацією університету умов для звільнення вищезазначених працівників.

З метою представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів незалежної профспілки НАУ, громадського контролю за виконанням Адміністрацією університету законодавства про працю, голова ППО НАУ ВППНВАТ звернувся до Адміністрації університету (вих. №37 від 09.12.2019р.) з пропозицією надати профспілці обгрунтувану інформацію щодо структурної і економічної доцільності ліквідації відділу маркетингу та технічного розвитку і навчально-виробничого центру "Автоцентр НАУ", а також пояснити, як ліквідація цих підрозділів пов'язана з усуненням виявлених порушень, зазначених в акті Рахункової палати, і підвищенням ефективності використання державних матеріальних та інших активів університету. Копію цього листа також було надіслано до Освітнього омбудсмена України. 

Нагадуємо Адміністрації університету, шановні колеги, що згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»:

- особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів;

- забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

Чекаємо на відповідь протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту і обов'язково будемо інформувати Вас про хід подій.

10.12.2019
384