Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Навчальне навантаження понад 600 годин є незаконним

Навчальне навантаження понад 600 годин є незаконним

Навчальне навантаження науково-педагогічного працівника (НПП) вищого навчального закладу - це обсяг роботи у годинах за видами навчальних занять: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації (ст. 50, 53 Закону України "Про вищу освіту"). Обсяг навчального навантаження належить до істотних умов праці. Граничні норми навчального навантаження на одну ставку встановлені п.2 ст. 56 Закону України "Про вищу освіту": "Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік".

Наказами ректора НАУ від 05.06.2018 року №260/од, №261/од було встановлено граничне навантаження професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів і асистентів університету 600 годин на навчальний рік, що повністю відповідає вимогам Закону України "Про вищу освіту". 

19.10.2018 року наказом ректора НАУ №483/од граничне навантаження було збільшено до 650 годин, що фактично суттєво змінює умови праці викладачів університету і є порушенням законодавства про працю в Україні.

З метою скасування протизаконного наказу №483/од від 19.10.2018 року, Первинна профспілкова організація Національного авіаційного університету Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту звернулася до ректора Ісаєнка В.М. (вих. №13 від 05.11.2018 р.), голови Первинної профспілкової організації НАУ авіапрацівників України Гребеннікова В.М. (вих. 15 від 05.11.2018 р.), а також до Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. (вих. 14 від 05.11.2018). 

МОН у своїй відповіді (вих. №1/11-12752 від 20.11.2018 року) послалося на автономію та самоврядування університету, чим фактично самоусунулося від проблеми і переклало відповідальність за порушення законодавства України на Адміністрацію НАУ. Разом з відповіддю МОН надіслало копію листа від Національного авіаційного університету (вих. №06.03/440-ю від 12.11.2018 року) за підписом т.в.о. ректора НАУ Гудманяна А.Г. У цьому листі стверджується, що норма закону України "Про вищу освіту" щодо максимального навчального навантаження науково-педагогічних працівників (не більше 600 годин) обраховується в астрономічних годинах (60 хвилин), а згідно з п. 2.2.4 "Правил внутрішнього розпорядку Національного авіаційного університету" академічна година в НАУ становить 40 хвилин. Після цього в листі робиться висновок, що академічна година складає 2/3 астрономічної години, максимальне допустиме навчальне навантаження в НАУ відповідає 433,33 астрономічним годинам, що аж ніяк не порушує положення ст. 56 закону України "Про вищу освіту". 

Твердження про те, що максимальне навчальне навантаження НПП обраховується в астрономічних годинах, є некоректним. 

У листі МОН України від 13.03.2015р. за № 1/9-126 керівникам вищих навчальних закладів "Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році" вказано: "Звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів на необхідність дотримання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 року № 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за №698/6986 у частині, яка не суперечить Закону України "Про вишу освіту"". Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 р. №450 передбачає норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. У відповідності до цього наказу науково-педагогічним працівникам планується та зараховується читання лекцій як 1 година на 1 академічну годину, проведення практичних занять як 1 година на академічну групу за одну академічну годину, проведення лабораторних занять як 1 година на половину академічної групи за одну академічну годину, проведення семінарських занять як 1 година на академічну групу за одну академічну годину і т.д.

Аналіз нормативної бази Національного авіаційного університету показав, що принаймні у двох документах, регламентуючих освітню діяльність університету, навчальне навантаження викладачів визначається в облікових (академічних) годинах.

У п. 7.4 "Положення про організацію освітнього процесу в Національному авіаційному університеті" зазначено: "Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача".

У п.  1.7 "Методичних рекомендацій щодо планування методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Національного авіаційного університету (друга половина робочого дня)", затверджених наказом ректора НАУ від 07.09.2017р №414/од, зазначено: "Бюджет робочого часу НПП виражений в облікових (академічних) годинах, визначається навчальним навантаженням НПП".  Методичні рекомендації, розроблені відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та наказу Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 р. № 450.

Таким чином, обмеження навчального навантаження 600 годин на навчальний рік, вказане у Законі України "Про вищу освіту", передбачає як академічні години так і відповідно астрономічні години. Адміністрація НАУ намагається приховати факт суттєвих змін умов праці викладачів і незаконного збільшення максимального (граничного) навантаження професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів і асистентів університету з 600 до 650 годин. 

Наказ ректора НАУ №483/од від 19.10.2018 року грубо порушує Закон України "Про вищу освіту", є незаконним і повинен бути скасований.

06.12.2018
2625